11/09/2009

[kó͘-chá-jī] keng-chio-sng

keng-chio-sng

Eng-gí: Icecream

10/22/2009

[Gōa-lâi-gí] Mo͘jibakhe

Mo͘·ji·ba·khe

Eng-gí: Mojibake
Ji̍t-gí: 文字化け

Tiān-náu hián-sī--chhut-lâi ê pùn-sò͘.

[正寫法|Chiàⁿ-siá-hoat]o v.s. ou(=oo)

o o͘=ou=oo
oⁿ o͘ⁿ=ounn=oonn
oh ouh=ooh
oⁿh o͘h=ounnh=oonnh
om o͘m=oum=oom
on o͘n=oun=oon
ong o͘ng=oung=oong
op o͘p=oup=oop
ot o͘t=out=oot
ok o͘k=ouk=ook

10/18/2009

[台語常用字]sńg(耍)

例句:Tsit-ê gín-á tsiânn ài-sńg.(Tsit个囡仔誠愛耍)

10/13/2009

[正寫法|Chiàⁿ-siá-hoat]白話字kap台羅ê精差|Pe̍h-oē-jī kap Tâi-lô ê cheng-chha

這个 blog 出現的台語羅馬字有兩款, 一款是白話字(Pe̍h-oē-jī, POJ), 一款是台羅(Tâi-lô, TL, 台灣閩南語羅馬字ê簡寫). 兩款羅馬字真倚, 嘛無衝突. 下跤簡單整理這兩个系統 ê 精差:

Chit-ê blog chhut-hiān ê Tâi-gí lô-má-jī ū nn̄g-khoán, chi̍t khoán sī Pe̍h-oē-jī (POJ), chi̍t khoán sī Tâi-Lô (TL). Nn̄g khoán lô-má-jī chin oá, mā bô chhiong-tu̍t. Ē-kha kán-tan chéng-lí chit nn̄g-ê hē-thóng ê cheng-chha:

POJ TL
o͘ (ou) oo (o͘)
eng ing
ek ik
iⁿ (inn, iN) inn (iⁿ)
oa ua
oe ue
oan uan
ch ts
chh tsh

月眉點內底个是定定看著个別款寫法. Ge̍h-bâi-tiám lāi-té ê sī tiāⁿ-tiāⁿ khoàⁿ-tio̍h ê pa̍t-khoán siá-hoat.

10/12/2009

[Tâi-gí gí-sû] Pha-liàn-táu

Pha-liàn-táu
Pha-liàn-táu
拋輾斗
Iōng thâu tú thô͘-kha, hoan-sin koè--khì.
用頭抵土腳, 翻身過去.
Lē-kù:
Goá chin-chiàⁿ bē-hiáu pha-liàn-táu--lah!
我真正袂曉拋輾斗啦!